Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika kardiológie

INFORMÁCIE PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV


Osobné veci

 • civilné oblečenie je potrebné uložiť v centrálnej šatni, ktorá sa nachádza v priestoroch Centrálneho prijímacieho oddelenie na prízemí VÚSCH a.s., kde Vám bude vystavený doklad o úschove vášho oblečenia. Pri prepustení Vám šatstvo na základe tohto dokladu bude vrátené.
 • v nemocnici môžete používať vlastnú osobnú bielizeň
 • osobné veci dennej potreby si uložíte do stolíka a skrine na oddelení

Denný režim

 • počas pobytu na oddelení odporúčame riadiť sa hospitalizačným režimom, ktorý je k dispozícií na každej izbe
 • neodporúčame opúšťať areál nemocnice

Nočný kľud

 • je od 22.00 – 05.00 hod.

Návštevné hodiny

 • Pondelok – piatok od 15.00 – 17.00 hod.
 • Sobota – nedeľa od 13.00 – 17.00 hod.

Koronárna jednotka

 • návštevy sú umožnené po konzultácií s ošetrujúcim lekárom ( max. 2 osoby )
 • doba trvania návštevy je 15 min.
 • používajte ochranný plášť a prezuvky, ktoré máte k dispozícií pri vchode na oddelenie
 • nie je vhodná návšteva s deťmi
 • nedoporučujeme nosiť kvety a potraviny, ktoré podliehajú skazeniu
 • návštevy by mali rešpektovať prípadné upozornenia či obmedzenia zo strany personálu, ktoré sú v záujme pacientov

Edukácia

Všeobecné informácie

 • v priestoroch VÚSCH a.s. na prízemí vo vstupnej hale sa nachádzajú potraviny, bufet rýchleho občerstvenia, drogéria (je možné si kúpiť dennú tlač ), výťahy, toalety a informátor na recepcii
 • pred vstupom do areálu VÚSCH a.s. sa nachádza lekáreň

Mobilný telefón

 • môžete používať počas hospitalizácie
 • je potrebné si ho počas vizity vypnúť
 • mimo vizity je vhodné stlmiť zvonenie

Fajčenie

 • v areáli VÚSCH a.s. je prísne zakázané fajčiť

Informácie pre návštevu

 • prosíme o dodržiavanie návštevných hodín, lebo tak je najmenej narušená prevádzka na oddelení ( plánované vyšetrenia a liečebné výkony )
 • s ohľadom na prevádzku oddelenia a zdravotný stav pacienta je však možné dohodnúť s ošetrujúcim lekárom individuálny čas návštevy
 • na jednotkách intenzívnej starostlivosti - / JIS, koronárka, pooperačná JIS/ je doba návštevy skrátená na 15 minút /
 • na jednotkách intenzívnej starostlivosti používajte ochranné pomôcky - návleky na obuv, ochranný plášť (sú k dispozícii pri vchode na oddelenie )
 • nevoďte do nemocnice, ak k tomu nie je zvláštny dôvod, malé deti. Nie vždy je to pre nich príjemný zážitok a môžete ich aj ohroziť infekciou.
 • ak ste sami nachladení alebo chorí, radšej návštevu svojho blízkeho odložte
 • nefajčite na oddelení
 • informácie o stave pacienta poskytuje iba ošetrujúci alebo službukonajúci lekár, preto Vás prosíme, aby ste nenaliehali na sestry oddelenia o poskytnutie informácií.

Potraviny a nápoje:

 • pokiaľ ich chcete priniesť pacientovi, je lepšie sa dopredu dohodnúť s ošetrujúcim personálom
 • nevhodnými potravinami môžete pacienta poškodiť.

Pacientom nenoste:

 • kvety v kvetináčoch a ani iné veci, ktoré môžu byť zdrojom infekcie,
 • rezané kvety
 • veľké množstvo potravín alebo ovocia, ktoré rýchlo podliehajú skaze.