Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Ukončené verejné obstarávania

V súlade s novelou zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“), ktorá nadobudla účinnosť 27.02.2014 zverejňuje verejný obstarávateľ povinné informácie v súlade s § 9 ods.9 zákona o VO po uvedenom termíne v profile na stránke www.uvo.gov.sk.P.č. Dátum
zverejnenia
Predmet PHZ bez DPH na zmluvné obdobie v EUR Zmluvné obdobie v mes.