Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Ukončené verejné obstarávania

V súlade s novelou zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“), ktorá nadobudla účinnosť 27.02.2014 zverejňuje verejný obstarávateľ povinné informácie v súlade s § 9 ods.9 zákona o VO po uvedenom termíne v profile na stránke www.uvo.gov.sk.

Nadlimitné zakázky  |   Podlimitné zakázky   |  Zákazky podľa § 9 ods. 9

P.č. Dátum
zverejnenia
Predmet PHZ bez DPH na zmluvné obdobie v EUR Zmluvné obdobie v mes.
1 20.12.2013 Echokardiografické prístroje s príslušenstvom a TEE sondy - Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z.z. : § 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie (Vestník č. 42/2014 zo dňa 28.02. 2014 pod označením 2667-ZST). 446 333,00 2
2 19.12.2013 Katétre pre intravaskulárnu sonografiu 476 534,00 24
3 13.12.2013 Mobilné RTG C-rameno : Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z.z. : § 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie (Vestník č. 42/2014 zo dňa 28.02. 2014 pod označením 2671-ZST). 310 000,00 2
4 04.12.2013 Kanyly 2 319 837,00 36
5 03.12.2013 Kardioplegické sety s príslušenstvom 1 046 592,00 36
6 29.11.2013 Kardiochirurgické rádiofrekvenčné ablačné katétre : Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z.z. : § 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie (Vestník č. 42/2014 zo dňa 28.02. 2014 pod označením 2670-ZST). 343 567,00 24
7 29.11.2013 Stabilizačné a fixačné systémy 338 874,00 36
8 03.07.2013 Servis prístrojov General Electric Medical Systems 315 000,00 24
9 11.06.2013 Elektrická energia 2013 239 400,00 24
10 14.05.2013 Titánové atraumatické klipy 207 152,64 24
11 03.05.2013 Cievne protézy a špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby cievnej chirurgie 685 743,26 24