Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Profil verejného obstarávateľa

 

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. v Košiciach je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona. 

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania v Profile  verejného obstarávateľa zriadeného v elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie.

 

Informácie a dokumenty k zákazkám od 1.7.2013 do 26.2. 2014 sú archivované v profile verejného obstarávateľa na www.vusch.sk v sekcii Archív.