Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok upravuje základné organizačné usporiadanie VÚSCH, a.s.. Organizačný poriadok je základným interným predpisom spoločnosti, ktorý určuje jednotlivé organizačné útvary VÚSCH, a.s., ich postavenie, názvy a predmet ich činností vrátane úpravy práv, povinností a zodpovednosti.

VÚSCH, a.s. sa organizačne člení na 3 základné organizačné jednotky - sekcie:

  • sekcia generálneho riaditeľa
  • sekcia ekonomiky a prevádzky
  • sekcia zdravotnej starostlivosti.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA / SCHÉMA

Organizačná schéma vo formáte .pdf