Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Etická komisia

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Ondavská 8, 040 11 Košice

 

Etická komisia VÚSCH, a.s. je v súlade s ustanovením § 5 písm. d) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov odborným poradným orgánom generálneho riaditeľa VÚSCH, a.s. pre posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti a etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu.
 

Štatút Etickej komisie VÚSCH, a s. (vo formáte .pdf)

Dodatok č.1 k štatútu Etickej komisie

 

Rokovací poriadok VÚSCH, a.s. (vo formáte .pdf)

 

Zloženie Etickej komisie VÚSCH, a.s.:

1.   MUDr. Stanislav Juhás, PhD., kardiológ - predseda
2.   MUDr. Martin Ledecký - lekár
3.   JUDr. Kristína Michalíková, právnik - člen
4.   MUDr. Erik Prexta, kardiológ - člen
5.   Mgr. Radoslava Semanová, MPH - vedúci lekárnik (farmaceut) - člen
6.   MUDr. Mária Kubíková, PhD., cievny chirurg - člen
7.   MUDr. Silvia Kitková, psychiater (UNLP Košice) - člen
 

 

Kontakt:

ETICKÁ KOMISIA
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská 8, 040 11 Košice
tel./fax : 055 / 789 1610 a 055 / 789 1613
e-mail : etickakomisia@vusch.sk