Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Ponuka odborných stáží

 

Ponuka odborných stáží KAIM

 

Ponuka odborných stáží Klinika angiológie

 

 

Cenník poplatkov vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - špecializačné štúdium

 

Cenník poplatkov vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - ďalšie vzdelávanie

 

 
Informácie pre záujemcov o odbornú stáž
 
V prípade záujmu o výkon odbornej stáže v našom zariadení je potrebné minimálne dva týždne pred predpokladaným nástupom na odbornú stáž doručiť písomnú žiadosť, adresovanú riaditeľstvu VÚSCH, a.s. alebo príslušnej klinike.
 
Do žiadosti je potrebné uviesť termín odbornej stáže, informáciu, kto bude hradiť poplatky spojené s výkonom odbornej stáže a telefonický alebo e-mailový kontakt na účastníka.
 
Tento postup je nutné dodržať aj v prípade, že odborná stáž prebieha v rámci špecializačného štúdia prostredníctvom SZU, UPJŠ alebo inej vzdelávacej inštitúcie.
 
V prípade otázok kontaktujte prosím Mgr. Jonášovú (referát vzdelávania)
na tel.čísle 055/7891660 alebo mailom: ljonasova@vusch.sk