Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Riaditeľka pre Úsek ošetrovateľstva:

 

- PhDr. Kotuličová Beata, MPH
 

kontakt 055/789 1670