Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.
oddeleie radiologie ct

Oddelenie rádiológie

 

Oddelenie rádiológie zabezpečuje vysoko špecializovanú starostlivosť v oblasti rádiodiagnostiky v rámci spoločnosti VÚSCH, a. s. sa člení na dva samostatné úseky:

  • Úsek RTG a USG

  • Úsek CT

 

Objednávanie pacientov online

Úsek CT

Pracovisko je vybavené CT prístrojom SOMATOM Force, je to najmodernejší prístroj svojho druhu, ktorý na vyšetrenie potrebuje najnižšiu radiačnú dávku pre pacienta a zároveň umožňuje najrýchlejšie špirálové skenovanie. Patrí do tretej generácie technológie s označením Dual Source .

Realizujeme široké spektrum diagnostických vyšetrení, a to pre hospitalizovaných, pre ambulantných pacientov – dospelých ako aj detských pacientov.

 

Okrem bežných vyšetrení ako sú CT hlavy, krku, hrudníka, brucha a malej panvy, chrbtice a končatín sa na našom oddelení realizujú aj vysoko špecializované vyšetrenia ako: CT srdca, CT angiografie – vyšetrenia tepien a žíl celého tela, záťažové vyšetrenie srdca pomocou technológie „dual energy“ .

 

CT pracovisko :

Nachádza sa na prízemí druhej budovy VÚSCH a.s. - Diagnosticko-preventívneho a výskumného centra.

 

Úsek RTG

Zabezpečuje rádiologickú diagnostiku ambulantných a hospitalizovaných pacientov. Röntgenové vyšetrenie patrí medzi základné vyšetrovacie metódy a využíva sa na zobrazenie prakticky celého tela, najmä hrudníka, brucha, chrbtice, lebky a kosti končatín.

Hlavným poslaním RDG oddelenia je realizovať na základe požiadaviek klinických odborov diagnostiku ochorení všetkých orgánových systémov. Okrem klasických rtg prístrojov s nepriamou digitalizáciou slúžiacich na natívne a kontrastné vyšetrenia, disponuje naše oddelenie aj moderným digitálnym röntgenom.

Veľkým prínosom je pri priamej a nepriamej digitalizácii zníženie dávky ožiarenia pacienta. Využívanie digitalizácie na oddelení rádiológie umožňuje elimináciu klasických rtg snímkov, obraz po expozícií sa zobrazí okamžite a priamo na monitore.

 

 

Prístrojové vybavenie Úseku RTG a USG :

PHILIPS ESSENTA DR

MOBILETT XP

POLYMOBIL

PRENOSNÝ DIGITALNÝ RTG SYSTÉM S DETEKTOROM FDR D – EVO II

DIGITALIZAČNÉ ZARIADENIE FCR PRIMA

 

 

Personál:

Primár oddelenia: MUDr. Gibarti Claudia

 

Vedúci RTG technik : Bc. Csaba Nagy

 

Lekári ::  MUDr. Gallovičová Andrea – hlavný lekár úseku CT

MUDr. Kriegerová Katarína PhD. – hlavný lekár úseku rtg

MUDr. Haňová Katarína, MUDr. Ujcáková Dominika, MUDr. Vícha Bronislav.

 

RTG technici : Drenčák Martin, Bc. Palfiová Martina, Jurko Maroš

Čepkeová Zuzana , Bc. Kovácsová Martina, Kanászová Zuzana,

Bystranová Viera , Jurášek Branislav, Bc. Kokuľová Mária,

Satmaryová Lucia

Zdravotné sestry : Murínová Jana, Marcinová Oľga

Dokumentaristka : Michalková Ingrid


 

Kontakty:

Recepcia- evidencia žiadaniek tel.:.: 055/ 789 1010

Popisovňa lekárov tel.: 055/789 - 1055 ,1057, 1058

Primár : tel.: 055/789 10 60

Vedúci RTG technik : 055/789 10 51

Vyšetrovňa RTG : 055/789 10 50

fax:

e-mail

 

 

Objednávanie :

Emergentní pacienti

vyšetrenie neodkladné

telefonická konzultácia s lekárom na t.č:055/789 1057 alebo 1058

žiadanka elektronická pri objednávaní + v papierovej podobe priniesť k vyšetreniu

 

Urgentní pacienti-

vyš. požadované do 3 dní

telefonická konzultácia s lekárom na t.č. 055/789 1057 alebo 1058

žiadanka elektronická ( u hospit. pacientov, resp. ambulantných pacientov VÚSCH)+ v papierovej podobe priniesť k vyšetreniu

 

Plánovaní pacienti

ambulantní pacienti:- z ambulancii VÚSCH a.s., ako aj z periférnych ambulancií: na recepcii CT pracoviska - na základe žiadanky osobne, telefonicky na t.č. 055/789 1010, prípadne zaslaním žiadanky poštou na adresu : CT pracovisko VÚSCH a.s. , Ondavská 8, Košice, 04011

 

Žiadanka o CT vyšetrenie je uverejnená na internetovej stránke .

Informácia pre pacienta:

Príprava pred CT vyšetrením s kontrastnou látkou ( všeobecne) : podľa pokynov 4 hodiny pred vyšetrením nejesť. Je potrebné prijímať dostatočný objem tekutín - dostatočná hydratácia je dôležitá, aby sa podaná kontrastná látka, po podaní do žily , rýchlo a bez záťaže obličiek vylúčila z tela. Vyšetriť hladinu kreatinínu. Užiť predpísané lieky , vynechať lieky na cukrovku , ktoré obsahujú methformín.

Príprava pred CT koronarografiou : 4 hodiny pred vyšetrením nejesť, nefajčiť, nepiť kávu ( event. kofeínové nápoje). Užiť predpísané lieky , vynechať lieky na cukrovku , ktoré obsahujú methformín. Vyšetriť hladinu kreatinínu..

Pacient bude presne a podrobne poučený o príprave a priebehu vyšetrenia pri objednávaní

Všetky naše vyšetrenia sú archivované v PACS-e.

 

 

Na vyšetrenie si pacient prinesie:

  • sprievodný lístok, žiadanku na vyšetrenie s pečiatkou a podpisom odosielajúceho lekára

  • odporúčanie od špecialistu

  • preukaz poistenca

  • občiansky preukaz

  • zdravotnú dokumentáciu (alebo adekvátny výpis)

Upozornenie:

  • tehotenstvo je absolútnou kontraindikáciou k CT vyšetreniu

  • alergia na jódovú kontrastnú látku – vyšetrenie je možné realizovať len po rozšírenej antialergickej príprave a za prítomnosti anesteziológa.