Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika srdcovej chirurgie

Kardiochirurgické oddelenie

 

Počnúc 22. októbrom 1997, kedy bola vykonaná prvá operácia srdca v mimotelovom obehu v Košiciach, zažila kardiochirurgia v Košiciach veľký rozvoj. Prvé obdobie veľkého rozvoja nastalo po založení VÚSCH v roku 2003, druhé po presťahovaní do novej budovy VÚSCH, a.s. Od septembra 2009 sa Kardiochirurgické oddelenie pretransformovalo na Kliniku Srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.

 

Aktuálne sa ročne vykoná 900 až 1000 operácií, pričom tieto počty operácií každoročne narastajú. Z toho počtu približne 800 až 900 operácií srdca je vykonaných v mimotelovom obehu (MTO), zvyšné operácie bez MTO, t.j. na bijúcom srdci. Rozvoj intervenčnej kardiológie postupne ovplyvňuje spektrum kardiochirurgických výkonov – kardiochirurgia sa sústreďuje na pacientov s najťažšími ochoreniami srdca a ciev, narastá počet kombinovaných výkonov (chlopňové chyby + ischemická choroba srdca + eventuálne ablácia arytmií a iné), pričom výsledky dosahujú (často aj predstihnú) európsku úroveň.

 

V súčasnosti 11 kardiochirurgov, z toho 6 so špecializačnou atestáciou z kardiochirurgie, má k dispozícii 3 (a dvakrát v týždni až 4) moderne vybavené operačné sály. Predoperačná a pooperačná starostlivosť na našej klinike prebieha na 30 štandardných lôžkach, pričom 3 izby sú samostatné, tzv. hotelového typu (VIP). Pooperačný management je v kompetencii tak chirurgov, ako aj našich kardiológov.

 

Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a.s. je známa svojim progresívnym zavádzaním nových operačných postupov – ako prví na Slovensku sme zaviedli napr. off-pump revaskularizáciu zadnej steny myokardu ľavej komory, krvnú kardioplégiu, intramyokardiálnu aplikáciu kmeňových buniek, perioperačnú kryoabláciu komorových tachykardií a fibrilácie predsiení, či implantáciu ľavokomorových podporných systémov ako premostenie k transplantácii srdca alebo k vyhojeniu ad integrum.

 

V rámci VÚSCH, a.s. úzko spolupracujeme so všetkými klinikami a najmä s Kardiologickou klinikou VÚSCH, a.s. – lekári sa pravidelne stretávajú na kardiochirurgických indikačných seminároch, kde sa určí ďalší management vybraných pacientov s ochorením srdca. Pacienti indikovaní na kardiochirurgický výkon sú pozývaní na hospitalizáciu podľa čakacieho listu (v prípade naliehavého stavu priamym prekladom z inej kliniky).

 

V rámci kliniky sa vykonávajú odborné stáže lekárov z iných zdravotníckych zariadení ako aj výučba medikov LF UPJŠ. Kardiochirurgovia pravidelne prezentujú výsledky svojej činnosti na domácich ako aj zahraničných sympóziách, publikujú články aj v prestížnych zahraničných odborných časopisoch.

 

Prednosta kliniky má akademický titul PhD. spolu s ďalšími 5 kardiochirurgami.

 

Hospodárenie Kliniky Srdcovej chirurgie sa nachádza v kladných číslach.


Starostlivosť je určená pacientom z celej Slovenskej republiky.

Súčasťou kliniky je príjmová kardiochirurgická ambulancia a takisto kardiologická ambulancia, ktorá je vybavená modernou diagnostickou prístrojovou technikou. Obe ambulancie sú otvorené denne od 7. 00 do 15. 00 hod. – v prípade naliehavých prípadov nepretržite 24 hodín.

Kontakty:
Sekretariát:
tel.: 055/ 789 1210, fax: 055/ 789 1213, e-mail: 
Kardiochirurgická ambulancia: tel.: 055/ 789 1260
Oddelenie: tel.: 055/ 789 1200