Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Kardiochirurgické oddelenie

REALIZOVANÉ VÝKONY

 

Činnosť Kliniky srdcovej chirurgie VÚSCH, a.s. je zameraná na vykonávanie operácií srdca a veľkých ciev u dospelých. Tieto operácie sú realizované na klinike od roku 1997. V roku 2013 bolo celkovo realizovaných 945 operačných výkonov, z toho 840 s použitím mimotelového obehu. Kardiochirurgické operácie na Klinike srdcovej chirurgie zahŕňajú celé kardiochirurgické spektrum, s výnimkou transplantácií srdca. Chirurgická liečba ischemickej choroby srdca predstavuje 50% všetkých operačných výkonov.

 

Spektrum hlavných kardiochirurgických výkonov v mimotelovom obehu: ( viď ďalej )

 

1. Operácie ischemickej choroby srdca a jej komplikácií

2. Operácie chlopňových ( aortálna, mitrálna, trikuspidálna, pulmonálna ) chýb

  • náhrady postihnutých chlopní biologickou, mechanickou chlopňovou protézou
  • záchovné operácie aortálnej, mitrálnej a trikuspidálnej chlopne

3. Operácie vrodených chýb srdca v dospelom veku

4. Operácie aneuryzmy a disekcie aorty

5. Operácie nádorov srdca

6. Operácie ochorení perikardu

7. Operácie porúch srdcového rytmu

8. Embolektómie arteria pulmonalis a jej vetví

9. Zavádzanie mechanických srdcových podporných systémov pri zlyhávaní srdca ako pumpy

 

 

Spektrum kardiochirurgických výkonov bez použitia mimotelového obehu:

  1. Operácie ischemickej choroby srdca ( aortokoronárny bypass )
  2. Implantácia trvalej ľavokomorovej elektródy pred implantáciou trvalého kardiostimulátora
  3. Určité typy srdcových nádorov
  4. Chronická perikadektómia pri perikarditíde, zápale osrdcovníkového obalu s útlakom na srdcové oddiely
  5. Implantácia mechanickej podpory srdca ( ľavokomorová, pravokomorová, obojkomorová ) ako aj implatácia extrakorporálnej membránovej oxygenácie pri kombinovanom zlyhávaní  srdca a pľúc ( ECMO )