Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Kardiologické oddelenie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tradícia
V roku 1981, po spustení prevádzky novej Fakultnej nemocnice na Triede SNP, sa JIS-ka so svojimi 18-timi monitorovanými lôžkami stala najväčším intenzívnym pracoviskom v bývalom Československu. Medzi kardiologické míľniky patrili roky 1981– prvé kanylácie centrálnych vén, 1984 – prvá koronarografia v spolupráci s IKEM Praha a zavedenie metodiky dočasnej transvenóznej kardiostimulácie, 1986 – program fibrinolytickej liečby AIM, 1988 – zavedenie invazívneho monitorovania hemodynamiky, 1990 – implantácia prvého kardiostimulátora,1993 – ezofageálna echokardiografia, 1995 – prvá PTCA v spolupráci s IKEM Praha.

Tradícia modernej kardiológie začala na Kardiologickom oddelení v rokoch 1993–1994, kedy sa na Oddelení intenzívnej starostlivosti (OIS) spustil rutinný program koronarografických vyšetrení. V roku 1996 sa OIS, už ako Kardiologické oddelenie, stalo jadrom pre vznik Kardiocentra, ktoré bolo od roku 1997 skompletizované doplnením kardiochirurgického pracoviska. Rozhodujúcim impulzom pre rýchly kvalitatívny a kvantitatívny rast výkonov sa stalo ekonomické a právne osamostatnenie pracoviska a vznik VÚSCH v roku 2003.

Súčasnosť
V súčasnosti je Kardiologické oddelenie najväčším pracoviskom dnešného VUSCH, a.s., t.č. na ňom pracuje 25 lekárov a 60 zdravotných sestier. Lôžkovú časť oddelenia reprezentuje Lôžková ošetrovacia jednotka (55 lôžok) a Koronárna jednotka (18 lôžok). Súčasťou pracoviska je aj Jednotka intervenčnej kardiológie, Jednotka neinvazívnej kardiológie a ambulantná časť.

Na Kardiologickom oddelení sa vykonáva komplexný neinvazívny aj invazívny diagnostický a liečebný program. Zázemie kardiochirurgie zvyšuje bezpečnosť kardiologických intervenčných zákrokov. V posledných rokoch boli do praxe zavedené najmodernejšie zobrazovacie vyšetrovacie metodiky (3D echokg, ICE, IVUS, FFR, OCT, CTA), čím pracovisko v tejto oblasti dosiahlo vysoký nadštandard aj z medzinárodného hľadiska. Už niekoľko rokov funguje 24 hodinový, nepretržitý program primárnej PCI u akútneho infarktu myokardu.

Neinvazívne vyšetrovacie metódy:

 • Echokardiografia
 • Transezofageálna echokardiografia
 • Trojrozmerná echokardiografia
 • Dobutamínová záťažová echokardiografia
 • Ultrasonografia periférnych ciev
 • Bicyklová záťažová ergometria
 • Elektrokardiografia
 • EKG Holterovské monitorovanie,
 • Ambulantný 24 hodinový monitoring TK
 • CT-angiografia, vrátane CT-koronarografie
 • CT-ventrikulografia (Pozn: v spolupráci s FNLP)

Invazívna a intervenčná kardiológia:

 • Diagnostické katetrizácie (ľavostranné a pravostranné)
 • Invazívne hodnotenie a monitorovanie hemodynamiky
 • Intrakoronárny ultrazvuk
 • Optická koherentná tomografia
 • Meranie frakčnej prietokovej rezervy na koronárnych cievach
 • Intrakardiálna echokardiografia
 • Koronárne angioplastiky a implantácie koronárnych stentov
 • Implantácia kaválnych filtrov
 • Katetrizačný uzáver defektov predsieňového septa a foramen ovale
 • Endovaskulárna liečba hrudnej aorty
 • Perkutánna mechanická podpora obehu (systém Impella)
 • Intraaortálna balónková kontrapulzácia
 • Dočasná transvenózna kardiostimulácia
 • Alkoholová septálna ablácia
 • Balónková valvuloplastika aortálnej a mitrálnej chlopne
 • Transkatétrova implantácia aortálnej chlopne - TAVI

Akútne kardiologické stavy sú prijímané na hospitalizáciu priamo v rámci bezprostredného spádu pracoviska alebo ako preklady z iných oddelení – po dohovore. Pacienti, u ktorých si zdravotný stav nevyžaduje bezodkladnú hospitalizáciu, sú zaradení na čakací zoznam a na hospitalizáciu sú pozývaní podľa poradovníka.

Na čakací zoznam sú pacienti zaradení buď cestou našej kardiologickej ambulancie, alebo tzv. priamym poukazom prostredníctvom našej webovej stránky www.vusch.sk. Dĺžka čakacej doby na hospitalizáciu je premenlivá a individuálna pre každú zdravotnú poisťovňu.

Aktuálnu informáciu o orientačných dĺžkach čakacích dôb je možné získať na sekretariáte oddelenia.

Indikácie na plánované invazívne kardiologické vyšetrenie alebo intervenciu

Vo všeobecnosti sú na hospitalizáciu a komplexné vyšetrenie, vrátane katetrizácie srdca indikovaní:

 • pacienti s typickým prejavmi angíny pektoris
 • menej typickí pacienti s dôkazom ischémie myokardu pri záťažových testoch
 • pacienti s významnou dysfunkciou ľavej komory
 • pacienti so závažnou chlopňovou chybou
 • pacienti so závažnou pľúcnou hypertenziou
 • ďalšie kardiologické stavy, kde bežné ambulantné vyšetrenia neumožňujú diagnostické doriešenie
 • špeciálne stavy, kde je indikovaná kardiologická intervencia (napr. implantácia kaválneho filtra, katetrizačný uzáver intrakardiálnych skratov, implantácia stentgraftu do hrudnej aorty a pod.)

O indikácii definitívne rozhodne kardiológ našej kardiologickej ambulancie alebo spádový kardiológ oprávnený využívať možnosť priameho poukazu (viď vyššie).

Kardiologické ambulancie

Kardiologické ambulancie sú situované v nových priestoroch VÚSCH, a.s., na 1. poschodí. Pacienta na vyšetrenie v našej kardiologickej ambulancii môže poukázať spádový kardiológ, internista, anesteziológ alebo všeobecný lekár.

 

Kardiologická ambulancia 1

 

  Pondelok

  11:30 – 14:00

MUDr. Monika Jankajová, PhD.,MPH

( ambulancia pre kardiomyopatie )

  Utorok

  08:00 – 14:00

MUDr. Jana Jevčáková

( ambulancia pre získané chlopňové chyby )

  Streda

  08:00 – 14:00

doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.

( ambulancia pre získané chlopňové chyby )

  Štvrtok

  08:00 – 14:00

doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.

( ambulancia pre získané chlopňové chyby )

  Piatok

  08:00 – 14:00

doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.

( ambulancia pre získané chlopňové chyby )

 

 

Kardiologická ambulancia 2

 

Pondelok

 

11:30 – 14:00

08:00 – 14:30

09:00 – 14.30

 

MUDr. Monika Jankajová, PhD.,MPH

MUDr. Ján Petruš

MUDr. Marianna Dvorožňáková

Utorok

11:00 – 14:30

08:00 – 11:00

08:00 – 14:00

MUDr. Erik Prexta

MUDr. Eduard Čurilla, PhD.

MUDr. Jana Jevčáková

Streda

08:00 – 14:30

08:00 – 12:00

MUDr. Róbert Novotný

MUDr. Jana Pavlíková

Štvrtok

11:00 – 14:30

09:00 – 14:30

10:00 – 14:30

MUDr. Stanislav Juhás, CSc.

MUDr. Bibiána Kafková

MUDr. Daniela Ondušová

Piatok

08:00 – 14:30

09:00 – 14:00

MUDr. Jaroslav Kaplan

MUDr. Miroslav Gbúr

 

 


Sekretariát Kardiologického oddelenia: tel: 055/ 789 1410 fax: 055/ 789 1413

e-mail: mail
Kardiologické ambulancie: tel.: 055/ 789 1461
Príjmová ambulancia: tel.: 055/ 789 1060
Jednotka neinvazívnej kardiológie: tel.: 055/ 789 2754
Lôžková ošetrovacia jednotka:  tel.: 055/ 789 1400

Horúca linka 24 hod. denne
(len pre potreby urgentného prekladu pri bezprostrednom ohrození života pacienta):
tel.: 055/ 789 1000