Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika kardiológie

ARYTMOLOGICKÉ ODDELENIE 

Pracovisko disponuje 19 lôžkami, ambulantnými priestormi a dvoma invazívnymi sálami. Má 59 zamestnancov, z toho 14 lekárov. 10 lekári majú atestáciu z odboru kardiológia, rovnako 10 majú aj vedecký titul (PhD alebo CSc), z toho jeden je profesor a dvaja sú docenti.

 

Po prístrojovej stránke je pracovisko vybavené špičkovo. Disponuje dvoma moderným angiografmi (umožňujúcimi rotačnú angiografiu), elektrofyziologickými zapisovačmi, rádiofrekvenčnou a kryoablačnou technikou a intrakardiálnym ultrazvukom. Na zníženie radiačnej záťaže pacientov i personálu sa pri navigácii katétrov rutinne využíva spektrum trojrozmerných nefluoroskopických zobrazovacích metód, ako sú Loca Lisa, Carto a NavX. 

 

Postupným nárastom invazívnych výkonov, ale aj ambulantných vyšetrení možno považovať oddelenie za vysokoobjemové aj z hľadiska európskych kritérií – v rámci komplexnej diagnostiky a liečby porúch srdcového rytmu ročne zrealizuje približne 1600 invazívnych výkonov.

Neinvazívne vyšetrovacie metódy:

 • EKG Holterovské monitorovanie
 • Transezofageálna stimulácia predsiení
 • Test na naklonenej rovine
 • Echokardiografia, vrátane tkanivového dopplera (posúdenie asynchrónie)
 • Bioimpedancia (neinvazívna hemodynamika)

Invazívna a intervenčná arytmológia:

 • Invazívne elektrofyziologické vyšetrenia
 • Ablácie supraventrikulárnych tachykardií (AVNRT, AVRT, atriálne tachykardie, flutter predsiení)
 • Ablácia fibrilácie predsiení (s použitím kryoenergie a rádiofrekvenčnej energie)
 • Ablácie komorových tachykardií (RVOT/LVOT tachykardie, tachykardie pri štrukturálnom ochorení srdca)
 • Implantácie trvalých kardiostimulátorov
 • Implantácie kardioverter - defibrilátorov
 • Implantácie slučkových rekordérov
 • Resynchronizačná liečba chronického srdcového zlyhávania (biventrikulárna stimulácia)
 • Endomyokardiálne biopsie
 • Perkutánna transvenózna mitrálna valvuloplastika
 • Katetrizačný uzáver uška ľavej predsiene

Pracoviskom prvého kontaktu je ambulancia s ročnou kapacitou viac ako 14 000 pacientov s poruchami rytmu. Je vybavená programovacími konzolami všetkých dostupných implantabilných prístrojov. Pacienta na vyšetrenie môže poukázať spádový kardiológ, internista alebo všeobecný lekár (pacient musí mať echokardiografické a holterovské vyšetrenie). Ambulancia je otvorená denne od 8.00 do 15.00 hod.

Pracovisko disponuje 19 lôžkami, ambulantnými priestormi a dvoma invazívnymi sálami. Má 59 zamestnancov, z toho 14 lekárov. 10 lekári majú atestáciu z odboru kardiológia, rovnako 10 majú aj vedecký titul (PhD alebo CSc), z toho jeden je profesor a dvaja sú docenti.

 

Po prístrojovej stránke je pracovisko vybavené špičkovo. Disponuje dvoma moderným angiografmi (umožňujúcimi rotačnú angiografiu), elektrofyziologickými zapisovačmi, rádiofrekvenčnou a kryoablačnou technikou a intrakardiálnym ultrazvukom. Na zníženie radiačnej záťaže pacientov i personálu sa pri navigácii katétrov rutinne využíva spektrum trojrozmerných nefluoroskopických zobrazovacích metód, ako sú Loca Lisa, Carto a NavX. 

 

Postupným nárastom invazívnych výkonov, ale aj ambulantných vyšetrení možno považovať oddelenie za vysokoobjemové aj z hľadiska európskych kritérií – v rámci komplexnej diagnostiky a liečby porúch srdcového rytmu ročne zrealizuje približne 1600 invazívnych výkonov.

Neinvazívne vyšetrovacie metódy:

 • EKG Holterovské monitorovanie
 • Transezofageálna stimulácia predsiení
 • Test na naklonenej rovine
 • Echokardiografia, vrátane tkanivového dopplera (posúdenie asynchrónie)
 • Bioimpedancia (neinvazívna hemodynamika)

Invazívna a intervenčná arytmológia:

 • Invazívne elektrofyziologické vyšetrenia
 • Ablácie supraventrikulárnych tachykardií (AVNRT, AVRT, atriálne tachykardie, flutter predsiení)
 • Ablácia fibrilácie predsiení (s použitím kryoenergie a rádiofrekvenčnej energie)
 • Ablácie komorových tachykardií (RVOT/LVOT tachykardie, tachykardie pri štrukturálnom ochorení srdca)
 • Implantácie trvalých kardiostimulátorov
 • Implantácie kardioverter - defibrilátorov
 • Implantácie slučkových rekordérov
 • Resynchronizačná liečba chronického srdcového zlyhávania (biventrikulárna stimulácia)
 • Endomyokardiálne biopsie
 • Perkutánna transvenózna mitrálna valvuloplastika
 • Katetrizačný uzáver uška ľavej predsiene

Pracoviskom prvého kontaktu je ambulancia s ročnou kapacitou viac ako 14 000 pacientov s poruchami rytmu. Je vybavená programovacími konzolami všetkých dostupných implantabilných prístrojov. Pacienta na vyšetrenie môže poukázať spádový kardiológ, internista alebo všeobecný lekár (pacient musí mať echokardiografické a holterovské vyšetrenie). Ambulancia je otvorená denne od 8.00 do 15.00 hod.

 

 

 

Pondelok MUDr. Adriána Sudzinová, PhD MUDr. Ján Sedlák
Utorok doc.MUDr. Branislav Stančák, CSc.

MUDr. Ján Farkaš

MUDr. Adriána Sudzinová, PhD

Streda MUDr. Erika Komanová, PhD

Prof.MUDr. Peter Mitro, PhD

MUDr. Ján Farkaš

Štvrtok MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH MUDr. Zuzana Macháčová
Piatok MUDr. Zuzana Macháčová MUDr. Ján Sedlák

 

                                                                                           

Pacienti so život ohrozujúcimi poruchami rytmu sú hospitalizovaní na Koronárnej a arytmologickej jednotke, ktorá umožňuje svojím prístrojovým a personálnym vybavením zvládnuť aj najkomplikovanejšie stavy. Ostatní pacienti sú prijímaní cestou Arytmologickej ambulancie podľa čakacieho listu.

 

Arytmologické oddelenie si v priebehu uplynulých rokov získalo rešpekt v odbornej i laickej verejnosti vďaka prednáškovej a publikačnej činnosti, výjazdnými odbornými seminármi v regionálnych centrách a zavádzaním inovatívnych metód. Sem možno zaradiť využívanie intrakardiálneho ultrazvuku pri komplikovaných ablačných zákrokoch, akými sú napríklad izolácia pľúcnych žíl, používanie kryoenergie pri jednotlivých abláciách tachykardií alebo rutinné využívanie resynchronizačnej liečby u indikovaných pacientov, uzáver uška ľavej predsiene.Kontakty:
Sekretariát Arytmologického oddelenia:
tel.: 055/ 789 1310, fax: 055/ 789 1313, e-mail: mail
Arytmologická ambulancia: tel.: 055/ 789 1360
Oddelenie – JIS: tel.: 055/ 789 1381
Oddelenie – lôžková ošetrovacia jednotka: tel.: 055/ 789 1300