Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Arytmologické oddelenie

SPEKTRUM VÝKONOV

 

Arytmologické oddelenie poskytuje diagnostiku a liečbu všetkých typov porúch srdcového rytmu.

 

Vďaka kontinuálnej inovácii disponuje moderným angiografom a ďalšími zobrazovacími a intervenčnými technológiami ako sú non-floroskopické 3D zobrazovacie metódy (CARTO, LOCALISA, navX a intrakardiálne ECHOKG) či kryoablátor.

 

Spektrum výkonov Arytmologického oddelenia VÚSCH zahŕňa:

A. Implantácie trvalých kardiostimulátorov

 • bradykardické poruchy srdcového rytmu
 • vazovagálne synkopy kardioinhibičné aj vazodepresorické
 • pokročilé srdcové zlyhanie – biventrikulána stimulácia

B. Implantácie implantabilných kardioverter-defibrilátorov

 • závažné komorové poruchy srdcového rytmu v rámci primárnej aj sekundárnej prevencie náhlej srdcovej smrti

C. Invazívne elektrofyziologické vyšetrenia

 • invazívna diagnostika porúch srdcového rytmu

D. Katétrové ablácie arytmogénneho substrátu (rádiofrekvenčné aj kryoablácie)

 • AVNRT
 • AVRT – pravo aj ľavostranné akcesórne dráhy
 • typický flutter predsiení
 • atriálne tachykardie
 • fibrilácia a atypický flutter predsiení
 • ablácia AV uzla s implantáciou TKS
 • komorové tachykardie

E. Endomyokardiálne biopsie

F. Implantácie Loop - recorderov

 
Okrem invazívnych metód sa na Arytmologickom oddelení realizuje kompletná neinvazívna diagnostika vrátane transezofageálnej stimulácie predsiení.

 

Arytmologické oddelenie úzko spolupracuje s kardiochirurgickým oddelením najmä pri kryoablácii komorových tachykardií a pri operačnom riešení  fibrilácie predsiene. Pracovisko ročne vykonáva viac ako 320 implantácii ICD, 500 implantácii kardiostimulátorov a 400 rádiofrekvenčných ablácii tachykardií

 

Počty jednotlivých výkonov na arytmologickom oddelení