Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Spektrum výkonov


NEINVAZÍVNE VYŠETROVACIE METÓDY

 • meranie členkových a palcových tlakov (členkovo-brachiálny index)
 • treadmill test
 • USG vyšetrenie tepien dolných končatín, karotických a renálnych tepien

INTERVENČNÁ ANGIOLÓGIA

 • diagnostická angiografia
 • perkutánna transluminálna angioplastika (PTA) a implantácia stentov pri ischemickej chorobe dolných končatín
 • lokálna kontinuálna trombolýza tepnových a žilových uzáverov
 • perkutánna mechanická trombektómia
 • PTA a implantácia stentov do renálnych tepien
 • CAS – karotický stenting
 • angioplastiky odstupujúcich vetiev aortálneho oblúka
 • PTA arteria subclavia a arteria vertebralis
 • PTA a implantácia stentov v žilovom systéme
 • PTA dialyzačných shuntov

 

Kontakt


Sekretariát:
tel.: 055/789 1410
fax: 055/789 1413
e-mail: angiologia@vusch.sk

Angiologická ambulancia:
tel.: 055/789 1766/67