Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika angiológie

 

Angiologické oddelenie je najmladším oddelením VÚSCH, a. s. Zaoberá sa diagnostikou a liečbou pacientov s ischemickou chorobou dolných končatín, ochoreniami renálnych, karotických tepien i tepien horných končatín, ako aj intervenčnou liečbou ochorení žilového systému. Na intervenčnej sále vybavenej angiografom s možnosťou 3D rekonštrukcie ciev sa vykonáva široké spektrum periférnych vaskulárnych nekardiálnych intervencií vrátane vysokošpecializovaných výkonov na extrakraniálnom mozgovom riečisku, renálnych a iných viscerálnych tepnách a tepnách aortálneho oblúka. Prudký rozvoj tejto miniinvazívnej terapie umožňuje perkutánne riešenie mnohých ochorení tepien i žíl bez nutnosti operácie. Pacienti taktiež profitujú z progresívnej koncepcie oddelenia, keď diagnostické aj intervenčné výkony vykonávajú samotní erudovaní angiológovia, ktorí podľa výsledku intervencie navrhnú optimálnu liečebnú stratégiu po prepustení pacienta z ústavnej starostlivosti.

Oddelenie úzko spolupracuje so všetkými angiológmi v regióne východného Slovenska, ako aj – v rámci svojho spektra výkonov – s pracoviskami cievnej chirurgie, neurológie, internými chirurgickými a hemodialyzačnými pracoviskami.

 

V poslednom čase pracovisko rozvíja spoluprácu s transplantačným oddelením FN L. Pasteura pri riešení zúženín tepien transplantovaných obličiek. Angiologické oddelenie je tiež školiacim centrom pre systém mechanickej trombektómie.

 

Pracoviskom prvého kontaktu je angiologická ambulancia vybavená moderným ultrasonografickým prístrojom. Slúži aj ako konziliárna ambulancia na vyšetrenie pacientov z iných oddelení či pacientov s akútnym angiologickým ochorením. Pacienti po výkonoch na extrakraniálnych mozgových tepnách, intervenciách na obličkových tepnách či pacienti s akútnou končatinovou ischémiou, u ktorých je aplikovaná trombolytická liečba, sú hospitalizovaní na angiologickej jednotke intenzívnej starostlivosti.

 

 

PERSONÁL ODDELENIA

 

Prednosta kliniky:

 •  doc. MUDr. Eva Szabóová, PhD.

 

 

Zástupca prednostu:

 • MUDr. Martin Koščo

 

 

Lekári:

 • MUDr. Matej Moščovič - hlavný lekár Lôžkovej ošetrovacej jednotky Angiologického oddelenia Kliniky kardiológie
 • MUDr. Zuzana Tormová
 • MUDr. Ľudmila Farkašová, PhD.
 • MUDr. Jana Grofčíková
 • MUDr. Mária Rašiová, PhD.
 • MUDr. Martin Bujdoš
 • MUDr. Marek Hudák, PhD.
 • MUDr. Nikola Lišuchová
 • MUDr. Lenka Kačureková
 • MUDr. Lucia Kubíková (doktorand)

Sekretariát:

 • Soňa Hricová

Dokumentátorka:

 • Ing. Silvia Harculová

SZP:

 

 • Mgr. Mária Krištofová - vedúca sestra
 • Mgr. Monika Šmagálová - staničná sestra angiologickej intervenčnej sály