Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Výberové konanie na pracovnú pozíciu: 

 

 

Voľná pozícia:

 • sanitár s požadovaným vzdelaním sanitár.
 • Nové pracovné miesta na pozície - sestra:
 1. sestra bez špecializácie od 740,- Eur
 2. sestra so špecializáciou od 880,- Eu

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie

Súhlas - uchádzači o zamestnanie VUSCH (PDF)

Súhlas - uchádzači o zamestnanie VUSCH (DOCX)


Informácie pre uchádzačov vo výberových konaniach

 

V zmysle platných Zásad výberových konaní na obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., sú uchádzači povinní doložiť k svojim žiadostiam nasledujúce doklady:

 • životopis
 • výpis z Registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • doklady o vzdelaní (diplomy - originál alebo overená fotokópia)
 • potvrdenie o odbornej praxi
 • potvrdenie o registrácii v príslušnej stavovskej organizácii
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti  VZOR
 • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu  VZOR
 • súhlas so spracovaním osobných údajov  VZOR

Výsledky výberových konaní na obsadenie nižšie uvedených pracovných pozícií na klinikách/oddeleniach spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., ktoré sa konali dňa 07.11.2018

 

1. Primár Oddelenia operačných sál

MUDr. Peter Šafár - úspešný uchádzač

 

2. Primár Oddelenia rádiológie

MUDr. Claudia Gibarti - úspešný uchádzač